Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond

Formål: Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art, gerne af betydning for en større kreds.

Bestyrelse: Direktør Mogens Bang - Direktør Niels Franklen - Ledende Overlæge Hans Perrild - Statsaut. revisor Anders Ladegaard.

Ansøgninger: Fonden har ikke ansøgningsskemaer, hvorfor ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved at benytte vores online formular.

I tilfælde, hvor ansøgeren ikke har adgang til digitalt medie, kan ansøgningen sendes til:
Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond
Stumpedal 1
2730 Herlev

Ansøgninger der ikke kommer i betragtning, vil kun blive besvaret, såfremt der til ansøgningen, er vedlagt frankeret svarkuvert. Fondens bestyrelse afholder bestyrelsesmøder 6-8 gange om året, hvorfor der ikke er bestemte ansøgningsfrister.

Information: Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvor størstedelen af indtægterne fremkommer ved udlejningsvirksomhed og renteafkast fra værdipapirbeholdning. Fonden uddeler gaver for ca. kr. 2 millioner om året, hvoraf størstedelen går til udstyr, til det danske hospitalsvæsen. Ved ansøgning om støtte til større medicinske drifts- eller forskningsprojekter anbefales at der vedlægges en udtalelse fra direktion/institution med en oversigt over den samlede finansiering af indkøb og drift. Da fonden har løbende udbetaling anbefales ligeledes at der vedlægges en status for projektet på ansøgningstidspunktet. Telefoniske henvendelser kan almindeligvis ikke blive besvaret.

Send din ansøgning online >